Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Om de massage die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik algemene voorwaarden. Op de dienstverlening van Eigen in ontspanning zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Met het maken van een afspraak gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. TOEPASSELIJKHEID

 • 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Eigen in ontspanning en de consument hetzij cliënt waarop Eigen in ontspanning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • 1.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 1.3. Eigen in ontspanning heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 • 1.4. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de cliënt na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
 • 1.5. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Eigen in ontspanning en zijn eveneens in de praktijk beschikbaar.

2. INSPANNINGEN EIGEN IN ONTSPANNING

 • 2.1. Eigen in ontspanning staat ervoor in dat elke behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap en gebruikmaking van deugdelijke materialen zal worden uitgevoerd.
 • 2.2. Eigen in ontspanning licht de cliënt te allen tijde in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s.
 • 2.3. Voorafgaand aan de eerste massage wordt er een korte intake gehouden. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • 2.4. Bij eigen in ontspanning wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan worden afgezien van een massage en wordt de cliënt doorverwezen naar de huisarts of specialist

3. INSPANNINGEN CLIËNT

 • 3.1. De cliënt dient Eigen in ontspanning voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van specifieke wensen en Eigen in ontspanning te informeren over (medische) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 • 3.2. De cliënt heeft de plicht om alle informatie, die Eigen in ontspanning voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft en waarvan Eigen in ontspanning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, te verstrekken.
 • 3.3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij verantwoordelijk om dit door te geven.
 • 3.4. Bij koorts en griep mag er niet gemasseerd worden, meld u dan (op tijd) af. Bij acute blessures, aandoeningen of ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

4. BEHOORLIJK GEDRAG CLIËNT

 • 4.1. De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
 • 4.2. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Eigen in ontspanning aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
  4.3. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Eigen in ontspanning het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
  4.4. Er wordt van de cliënt verwacht dat de persoonlijke hygiëneregels in acht worden gehouden.
 • 4.5. In de praktijk van Eigen in ontspanning is het niet toegestaan om te roken.

5. ANNULERINGSVOORWAARDEN EN VERHINDERING

 • 5.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig (24) uur voorafgaand aan de afspraak aan Eigen in ontspanning kenbaar maken. Indien hier niet aan wordt voldaan, is Eigen in ontspanning vrij om de behandelkosten in rekening te brengen.
 • 5.2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd zich meldt staat het Eigen in ontspanning vrij de verloren tijd in te korten op de behandeling en vooralsnog de volledige behandelkosten in rekening te brengen.
 • 5.3. Bij een opkomst later dan vijftien minuten van de afgesproken tijd vervalt de behandeling en staat het Eigen in ontspanning vrij om de volledige behandelkosten in rekening te brengen.

6. TARIEVEN EN AANBIEDINGEN

 • 6.1. Eigen in ontspanning vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op haar website. De prijzen zijn inclusief btw.
 • 6.2. Eigen in ontspanning vermeldt prijswijzigingen dertig (30) dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website.
 • 6.3. Aanbiedingen en advertenties van Eigen in ontspanning zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

7. BETALING

 • 7.1. De cliënt dient direct na afloop van de massage de betaling van de behandeling contant of per betalingsverzoek te voldoen.

8. GEGEVENSVERWERKING EN PRIVACY

 • 8.1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. Eigen in ontspanning is zich ervan bewust dat de door cliënt direct alsook indirect verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Eigen in ontspanning.
 • 8.2. Eigen in ontspanning verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en beschikt in het verlengde daarvan over een privacy beleid.
 • 8.3. Eigen in ontspanning is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens een intake of de massage. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 8.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Eigen in ontspanning verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1. Een cliënt die een afspraak maakt, gaat akkoord met deze algemene voorwaarden en verklaart Eigen in ontspanning niet aansprakelijk te stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een verkregen massage.
 • 9.2. Eigen in ontspanning kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade van welk aard ook, indien de schade het gevolg is van onjuist verstrekte informatie ofwel niet (juist) vermelde lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, specifieke werkzaamheden of (bijzondere) vrijetijdsbesteding.
 • 9.3. Eigen in ontspanning is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en om de praktijk.
 • 9.4. Indien Eigen in ontspanning toch aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van Eigen in ontspanning in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Eigen in ontspanning beperkt tot het door haar in rekening gebrachte tarief voor de desbetreffende behandeling waaruit de schade is voortgekomen, met een maximum van 2.000,- euro.

10. OVERMACHT

 • 10.1. Eigen in ontspanning is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
 • 10.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Eigen in ontspanning geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 • 10.3. In het geval dat Eigen in ontspanning de overeenkomst (deels) niet (tijdig) kan uitvoeren wegens overmacht, dan wordt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • 11.1. Op de overeenkomst tussen Eigen in ontspanning en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2. De rechter in het arrondissement waar Eigen in ontspanning gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Algemene voorwaarden Eigen in ontspanning, opgemaakt op 16 mei 2024.